Samsvarserklæring og dokumentasjonhttp://eidsivanett.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-å-vite/samsvarserklæring-og-dokumentasjon/Samsvarserklæring og dokumentasjonSamsvarserklæring og dokumentasjonEn samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav.<p>​​Samsvarserklæringen utstedes av den installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Eier av det elektriske anlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale elektrisitetstilsynets (DLE) kontroll av anlegget.</p>Om samsvarserklæringen<p>Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av elektriske anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg. </p><p style="text-decoration:underline;">Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger: </p><ul><li>Anleggsadresse</li><li>Hvilken installasjonsvirksomhet som har foretatt arbeidet.</li><li>Om arbeidene gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av det elektriske anlegget.</li><li>En beskrivelse av de utførte arbeidene. </li><li>Hvilke normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet.</li><li>En erklæring om at de utførte arbeider oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.</li><li>Dato, navn og underskrift fra ansvarlig eller bemyndiget person i installasjonsvirksomheten.</li></ul><p>Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i <span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc"></font></span><a href="http://lovdata.no/for/sf/jd/td-19981106-1060-004.html#12" target="_blank">Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 og 13.</a></p>Om dokumentasjonen<p>I tillegg til samsvarserklæringen skal installasjonsvirksomheten utarbeide underlagsdokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Omfanget av dokumentasjonen vil være avhengig av type anlegg, omfanget av installasjonsarbeidene og på hvilke tidspunkt arbeidene er utført.</p><p style="text-decoration:underline;">Generelt vil dette kunne omfatte følgende dokumentasjon:</p><p><strong>Rapport fra risikovurdering </strong><br>Er en beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal også beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.</p><p><strong>Rapport fra sluttkontroll<br></strong><span style="line-height:1.6;">Er dokumentasjon på at de u</span><span style="line-height:1.6;">tførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.</span></p><p><strong>Kursfortegnelse i sikringsskapet</strong><br>Er en beskrivelse av hvilke deler av anlegget som de ulike kursene forsyner. Videre skal det opplyses om tekniske spesifikasjoner for kursene som f.eks. anvendte sikringsstørrelser, ledningsversnitt osv.</p><p><strong>Dokumentasjon på skjulte oppvarmingssystemer<br></strong>Inkluderer varmkabler og varmefolie. Dokumentasjonen skal inneholde teknisk informasjon om varmeelementene, plassering av varmeelementene og en brukerveiledning for oppvarmingssystemet.</p><p><strong>Dokumentasjon på lavvolt innfelt belysning</strong><br>Inkluderer informasjon om plassering av transformatorer.</p><p><strong>Utstyrsdokumentasjon<br></strong>Kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget som f.eks. termostater, varmeovner og lamper. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg osv.</p>Oppbevaring av samsvarserklæring og dokumentasjon<p>Eier av anlegget plikter til enhver tid å bevare samsvarserklæringer og dokumentasjon helt til anlegget måtte bli fysisk fjernet. Dette er beskrevet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 13. Det er derfor viktig at eier av anlegget påser at denne type dokumenter blir mottatt og ivaretatt når elektrikeren er ferdig med sine arbeider. På nye anlegg vil eier normalt få dokumentene overlevert direkte fra elektriker eller utbygger. For mindre jobber er det vanlig at installasjonsvirksomheten sender ut dokumentene med posten, f.eks. sammen med fakturaen.</p><p>Stadig flere typer dokumenter håndteres elektronisk, og enkelte vil derfor kunne oppleve å få dokumentene for det elektriske anlegget i elektronisk format. Dokumentene kan lagres på en nettside eier har tilgang til, eller de kan overleveres på en minnepenn, DVD e.l. Informasjon som er spesielt viktig for eier/bruker, og som er avgjørende for å ivareta sikkerheten til anlegget, skal imidlertid gjøres kjent for eier/bruker på en hensiktsmessig måte.</p><p>Dokumentene skal uansett format være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelser og ved det lokale elektrisitetstilsynets kontroll av anlegget. Dokumentasjonen kan også legges til grunn ved eventuelle reklamasjoner på de utførte installasjonsarbeidene. </p>


logo.gif

 

 

 

 

 

 

/bedrift/internkontroll_self0
/bedrift/verdt-å-vite/det-lokale-eltilsyn/kontaktinformasjon_self0

 

 

/bedrift/verdt-å-vite/elbil_self0
/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/det-lokale-eltilsyn/tilsyn-med-virksomheter_self0
/bedrift/verdt-å-vite/elulykker-og-strømskader_self0

Eidsiva Nett AS
Postboks 4100
2307 Hamar​